คำร้องขอรับโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า แบบลงข้อมูล

ลงทะเบียนโอนเปลี่ยนชื่อ
ผู้ใช้ไฟฟ้า พื้นที่ PEA-CM2

การโอนเปลี่ยนชื่อ ในใบเสร็จค่าไฟฟ้าจะเปลี่ยนในรอบบิลเดือนถัดไป


1. ลงทะเบียนโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า พื้นที่ PEA-CM2
ระบุชื่อและนามสกุลให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วแก่เจ้าหน้าที่ และผลประโยชน์ของท่านเอง
ระบุ อีเมล์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการติดต่อกลับ
ตัวอย่างเช่น บัตรประชาชน, บัตรค่าราชการ, ใบขับขี่ เป็นต้น

2. ผู้ใช้เดิม / ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายเดิม
อ้างอิงหมายเลขผู้ใช้ไฟ ได้จากใบเสร็จค่าไฟฟ้าของท่าน